Публично предлагане

Настоящата публична оферта (по-нататък – «Оферта») е предложение на Травел Пойнт БЛ ЕООД (по-нататък – «Изпълнител») за неограничен кръг от правоспособните физически лица за сключване на договор за предоставяне от Изпълнителя на услуги, свързани с резервация на оказваните (предоставяните) от трети лица (i) услуги по въздушен превоз на пътници, (ii) туристически продукти, (iii) хотелски услуги, услуги на санаторно-курортни заведения и други услуги, свързани с временно настаняване и престой на физически лица и (или) (iv) услуги, свързани със застраховане, при условията, посочени по-долу.

 

1.           Определения

 

«Сайт» — уеб сайт на Изпълнителя се намира на адрес: http://bg.suntronic-bg.com/ , където с помощта на Система се извършва оформяне на Поръчката от Клиента.

 

«Клиент» — правоспособно физическо лице, което приело Офертата.

 

«Поръчка» — надлежно оформена заявка на Клиента за предоставяне на Услуги.

 

«Услуга» — всяка от следните услуги, оказвани от съответните Доставчици:

• въздушен превоз на пътници («Авиопревоз»);

• туристически продукт («Туристическа услуга»);

• хотелска услуга, услуга на санаторно-курортно заведение или друга услуга, свързана с временно настаняване и престой на физически лица («Хотелска услуга»);

• услуга, свързана със застраховане («Застрахователна услуга»).

 

«Доставчик» - лице, което предоставя Услуга, и което в съответствие с приложимото законодателство има право да оказва съответната услуга.

 

2.           Общи положения

 

2.1.        При оформянето на Поръчката, Клиентът напълно и безусловно се съгласява с условията на Офертата. Приемане на условията (акцепт), изложени в Офертата, е фактът на плащане на стойността на Поръчката от Клиента. В съответствие Офертата потвърждава сключването между

 

Изпълнителя и Клиента на договора за предоставяне на услуги, свързани с резервация на Услуги (по-нататък – «Споразумение»).

 

2.2.        В рамките на Споразумението, Изпълнителят оказва на Клиента услуги по предоставяне на Клиента на информация и по резервация на Услуги в съответствие със зададените от Клиента параметри, както и по оформяне на внесените промени в Поръчката или отказ от Поръчката.

 

2.3.        В случай на противоречиви въпроси, отношенията между Изпълнителя и Клиента съгласно Договора се решават на мястото на регистрация на Изпълнителя или Клиента.

 

2.4.        Договорите за предоставяне на Услуги в рамките на Поръчки (по-нататък - «Договор» или «Договори») се сключват от Клиента директно с Изпълнителя. Услугите по Договори се предоставят на Клиента при условията, определени от Изпълнителя или Доставчиците. В редица случаи Изпълнителят не предоставя самостоятелно Услуги и не може да отговаря за качеството на Услуги, които предоставят Доставчиците.

 

2.5.        Ако не е предвидено друго в съответствие с приложимото законодателство или правилата (условията за предоставяне на Услуги) на Доставчиците, Клиентът потвърждава, че електронните документи и данни, които той получава от Системата и ги формира за Системата, се считат за юридически значими документи, съставени в писмена форма, изходящи и подписани от изпращача в съответствие с всички правила за традиционното съставяне на документи в писмена форма.

 

3.           Процедура по оформяне на Поръчка.

 

3.1.        Регистрация

 

3.1.1.     При оформяне на заявката за Поръчка, Изпълнителят самостоятелно извършва регистрация на Клиента във вътрешната CRM-система. Регистрацията се извършва по електронния адрес, посочен от Клиента в съответното поле.

 

3.1.2.     Обменът на информация между Изпълнителя и Клиента относно Поръчката и изпълнението на други свои задължения по Споразумението се осъществява по електронна поща, адресът на която се посочва от Клиента при регистрацията. В тази връзка, Клиентът се задължава редовно, чак до момента на приключване на предоставянето на Услуги, да проверява електронната си поща за информация относно евентуалните промени в състоянието на Поръчката, и ако е необходимо, да изисква информация от Изпълнителя по телефона, номерът на който е посочен на Сайта, или чрез формата за обратна връзка, предложена на Сайта.

 

3.1.3.     Отговорността за всички последици, възникнали поради това, че Клиентът е нямал информация за промени в Поръчката, настъпили по независещи от Изпълнителя причини (например, отмяна или промяна на полет, забавяне на плащане на Поръчката по вина на банката на Клиента, промени в цените и т.н.), носи Клиентът.

 

3.2.        Оформяне на Поръчка

 

3.2.1.     Клиентът самостоятелно оформя Поръчката, като използва съответната форма за заявки, предложена на сайта. 

 

3.2.2.     С всички съществени условия на Поръчката, включително с правилата и сроковете за предоставяне (оказване) на Услуга от Доставчика, с правилата за промени или отказ от Услуга, за плащане и връщане на стойността (част от стойността) на Услуга и т.н., Клиентът трябва да се запознае след оформяне на Поръчката. В случай, ако Клиентът не разбира някое от условията на Офертата (Споразумението), Поръчката (Услугата) или Договора, включително условията за отказ, връщане, внасяне на всякакви промени във вече оформената Поръчка, той трябва да научи необходимата за него информация от Изпълнителя преди датата на плащане на Поръчката.  

 

3.2.3.     При оформяне на Поръчката, Клиентът трябва да попълни всички полета, посочени като задължителни за попълване.

 

3.2.4.     Поръчките, оформени от Клиента, носят предварителен характер и впоследствие се съгласуват с Изпълнителя. С факта на плащане на Поръчката Клиентът потвърждава  своето пълно и безусловно съгласие с условията на Офертата (Споразумението) и Договора, както и потвърждава правилността на всички въведени от него в Системата при оформяне на Поръчката данни (имена, дати, реквизити на документи, адреси и др.).

 

3.2.5.     След приключване на плащането на Поръчката от Ползвателя, сключването на съответния Договор с Доставчика се потвърждава чрез изпращане на емайла на Клиента

 

на  документи в електронна форма, които съдържат параметри на Услугата, подлежаща на изпълнение от Доставчика. Оформянето на документи може да отнеме известно време.

 

Електронните документи, потвърждаващи сключването на Договора, са:

• маршрутна разписка, потвържаваща електронен билет - за Авиопревоз;

• туристически ваучер (ваучер/потвърждение на резервацията) и (или) договор за реализация на туристическия продукт - за Туристическа услуга;

• ваучер (потвърждение на резервацията) и (или) договор за временно настаняване (друг договор) - за Хотелска услуга;

• застрахователна полица - за Застрахователна услуга.

 

3.2.6.     В случай на несвоевременно постъпване към Изпълнителя на информацията за плащане на Поръчката от Клиента, анулиране на Поръчкита от Доставчика (прекратяване на Договора с Доставчика) или поради други независещи от Изпълнителя причини, Поръчката се анулира, но при наличието на възможност, може да бъде възстановена по заявка на Клиента посредством обработката й от Изпълнителя, който разглежда такива заявки поред.

 

3.3.        Плащане на Поръчка

 

3.3.1.     Стойността на Поръчката се определя след потвърждение на Поръчката, избор на желаната Услуга, и включва в себе си стойността на Услугата и също така може да включва таксата на Изпълнителя за предоставяне на услугите по Споразумението. Стойността на Поръчката се определя в рубли, долари или евро. Местните власти в някои страни могат да налагат допълнителни данъци (туристически данък и др.), които ще се наложи да се плащат от Клиента при пристигането на място.

 

3.3.2.     При плащане на Поръчката на Сайта с банкова карта, получателят на плащането е Изпълнител.

 

3.3.3.     Стойността на Поръчката се съобщава на Клиента след обработка на Поръчката и може да бъде променена едностранно от Доставчика. В случай, ако в посочената стойност на Поръчката ще има грешки, възникнали в Системата не по вина на Изпълнителя, Изпълнителят трябва възможно най-скоро да информира за това Клиента по начина, предвиден в т. 3.1.5 на Офертата. Клиентът може по свой избор да потвърди Поръчката с новата стойност или да анулира Поръчката. В случай на невъзможност да се свърже с

Клиента в продължение на 24 часа по начин, определен в т. 3.1.5. на Офертата, се счита, че Клиентът не е съгласен с промяната в стойността на Поръчката, във връзка с което Поръчката се анулира. Ако анулираната в съответствие с настоящата точка Поръчка е била платена, Изпълнителят трябва да върне на Клиента паричните средства, платени за Поръчката.

 

3.3.4.     В някои случаи, при плащане с банкова карта, на Клиента може да бъде предложено разсрочено плащане (периодично плащане). В този случай, Клиентът заплаща еднократно първото плащане и се съгласява с честотата и и размера на последващите суми на изтегляния, които се извършват без повторно въвеждане на реквизити на банковата му карта.

 

3.3.4.1.  Ограничения при използването на разсрочено плащане:

 

- Всички периодични плащания трябва да бъдат приключени преди започване на използването на Услугата.

 

- В случай, ако сумата за плащане на Поръчката не се изтегля от сметката на Клиента, Изпълнителят има право да анулира Поръчката.

 

- Клиентът има право да се откаже от Услугата и по този начин предсрочно да прекрати извършването на периодичните плащания по т. 4.

 

3.3.5.     Поръчка, която не е платена в определения срок, се анулира от Изпълнителя.

 

3.3.6.     Изпълнителят има право да начислява на Клиента допълнителни такси за обслужване, в това число неподлежащите на връщане.  

 

3.3.7.     За да се избегне неправомерно използване на банкови карти, Поръчките, оформени на Сайта и платени с банкова карта, могат да бъдат проверени от Изпълнителя в съответствие с общоприетите правила.

 

4.           Промяна на Договора. Отказ от Услуги.

 

4.1.        Клиентът има право да се откаже от Услугата или, ако е предвидено в условията на Договора, да внесе промяна в Договора.

 

4.2.        Действията по отказ от Услугата и внасяне на промени в Договора се осъществяват от Клиента чрез уведомяване на Изпълнителя по телефона или електронната поща.

 

4.3.        Внасянето на промени в Договора може да се извършва при условие на допълнително плащане в съответствие с условията на Договора и Споразумението.

 

4.4.        В случай на отказ от Услугите, на Клиента се връщат платените за Поръчката парични средства с изключение на такси, неустойки, глоби и други наказателни санкции, събирани от Клиента в съответствие с условията на Договора и Споразумението, с които Клиентът се е запознал и съгласил, като е платил Поръчката. Връщането на подлежащите на възстановяване суми в случай на отказ на Клиента от Услугите се извършва от Изпълнителя след получаване на съответните парични средства от Доставчика.

 

5.           Задължения на Клиента. Лични данни.

 

5.1.        Освен други задължения, посочени на някъде в Офертата, Клиентът се задължава:

 

5.1.1.     да не използва Сайта или съдържанието му за търговски цели;

 

5.1.2.     да не оформя спекулативни, фалшиви или измамни Поръчки или всякакви други поръчки с цел получаване на доходи;

 

5.1.3.     да не се свързва със Сайта, да не го разглежда или копира нещо от съдържимото или информацията от Сайта с помощта на роботи, скрепери, спайдъри и други автоматични средства или с помощта на ръчни процеси, за каквато и да е цел без писменото разрешение на Изпълнителя;

 

5.1.4.     да не нарушава ограничения на каквото и да е HTTP-заглавие за блокиране на роботи в Сайта и да не пренебрегва други мерки за предотвратяване или ограничаване на достъпа до Сайта;

 

5.1.5.     да не предприема никакви действия, които причиняват или могат да причинят, по мнението на Изпълнителя, прекомерно или непропорционално голямо натоварване на инфраструктурата на Изпълнителя;

 

5.1.6.     да не дава директни линкове към никакви части от Сайта за каквато и да е цел без писменото разрешение на Изпълнителя, да не създава «огледала» или по друг начин да прехвърля някакви части от Сайта към други уеб сайтове без предварителното писмено съгласие на Изпълнителя;

 

5.2.        С приемането на Офертата, Клиентът дава съгласието си на Изпълнителя за обработката на своите лични данни и личните данни на други лица, на които ще бъдат предоставени Услуги, а именно: фамилно име, собствено име, бащино име, адрес (местожителство (постоянен адрес), пощенски, място на пребиваване), номера и други данни от документи за самоличност и други документи, информация за дата и място на раждане, физическо състояние, снимки, състав на семейството, банкови реквизити и реквизити на банкови карти и други данни и информация, необходими за Изпълнителя за предоставянето на Услугите по Споразумението. Обработката на лични данни се извършва с цел упражняване на правата и изпълнението на задълженията на Изпълнителя по Споразумението и договорите с контрагенти с и без използване на автоматизирани средства и включва в себе си събиране, записване, систематизиране, натрупване, съхраняване, уточняване (актуализиране, промяна), извличане, използване, прехвърляне (предоставяне, достъп), деперсонализиране, блокиране, заличаване, унищожаване на лични данни. Клиентът се съгласява с прехвърлянето, включително трансграничното прехвърляне на лични данни, в необходим обем и по всички законни начини на  Доставчици и собственици на резервационни системи в съответствие с целите на обработка на лични данни и действащото законодателство. Съгласието за обработка на лични данни действа в продължение на 30 години и може да бъде оттеглено по всяко време от страна на Клиента въз основа на писменото му Заявление. Клиентът също така потвърждава пред Изпълнителя, че притежава съгласието на други лица, на които ще се предоставят Услуги, за обработка на техните лични данни от Изпълнителя.

 

6.           Интелектуална собственност

 

6.1.        Цялата текстова информация и графичните изображения, намиращи се на Сайта, са собственост на Изпълнителя и/или неговите контрагенти.

 

6.2.        Препечатването, възпроизвеждането във всякаква форма, разпространението, включително и в превод, на който и да е материал от Сайта е възможно само след писменото разрешение и при условията на Изпълнителя.

 

7.           Гаранции и отговорност

 

7.1.        Отговорността на Изпълнителя в процеса на предоставяне на услугите по Споразумението се ограничава до функцията организиране и осъществяване на взаимодействието (включително информационно-техническото) между Клиента и Доставчика с цел сключването на Договора. Изпълнителят не носи отговорност за части, компоненти, оборудване и софтуер на платежните системи, участващи в цялостната обработка на Поръчки и сключването на Договори.

 

7.2.        Ако по някаква причина Доставчиците не предоставят или предоставят непълна или неточна информация за Услуги в Системата, тези обстоятелства не могат да служат като причина и (или) основание за предявяване на претенции към Изпълнителя от страна на Клиента, тъй като предоставянето, съдържанието и пълнотата на информацията за Услуги зависят от Доставчиците и се намират под тяхната отговорност. Доставчиците са лица, които не са свързани с Изпълнителя. Доставчиците носят пълна отговорност в случаите на неправомерни действия от тяхната страна, включително и за въвеждане в заблуждение на Клиенти по отношение на предоствяните Услуги.

 

7.3.        Изпълнителят не носи отговорност пред Клиента в случай на пълна или частична неизправност за известно време на Сайта, Системата и техните компоненти, както и при липса на достъп за Клиента до Сайта и/или Системата, или в случай на причиняване на него на всякакви косвени или преки щети, свързани с тези обстоятелства. Всички предложения, цените, както и условията за предоставяне на Услуги могат да бъдат променени без уведомяване на Клиента, ограничени във времето, наличието на места, сроковете, датите, с почивни и празнични дни, сезонните колебания на цените, както и със стачки и временната неизправност на резервационни системи и/или подложени на други промени, условия и ограничения.

 

7.4.        Изпълнителят не носи никаква отговорност за негативни последици и загуби на Клиента, произтичащи в резултат от събития и обстоятелства, намиращи се извън компетентността или контрола на Изпълнителя, както и за действия (бездействие) на други лица, например:

• в случай на невъзможност за изпълнение на задълженията, поети в резултат на неточни, непълни и несвоевременно подадени данни и документи, предоставени от Клиента, или при нарушаване от Клиента на условията на Споразумението или Договора, или изискванията към документите;

• за действията на Доставчици;

 

 

• за действията на митническите и имиграционните власти;

• за ограничаване на правото на пътник да напусне Руската Федерация или друг пункт на заминаване от компетентните органи на съответната държава;

• за действия на чуждестранни консулства, включително за забавяне, отказ или промяна на сроковете за издаване на визи;

• за последици от нарушаване от страна на Клиента на митническите и граничните формалности, правилата за пътуване и превоз на багаж, както и при нарушаване на специфичните правила за поведение в страната на временно пребиваване;

• ако Клиентът няма потвържаващи документи, наличието на които е необходимо за предоставянето на Услуга в съответствие с условията на Договора;

• за неспазване от страна на Клиента и други лица на определените от Доставчика условия и правила за предоставяне на Услуга;

• за липса на международните паспорти, съответните документи, регулиращи напускането на непълнолетни лица на възраст под 18 години;

• за истинността и правилността на оформяне на пътнически документи (достоверността на информацията, съдържаща се в тях).

 

7.5.        Клиентът потвърждава и гарантира, че той, в частност, е запознат и съгласен:

• с изискванията за оформяне и списъка на документи, необходими за предоставянето на Услуга от Доставчика. Пътниците трябва самостоятелно да се запознаят и да спазват всички изисквания на страната, за която пътуват;

• с условията и правилата за предоставяне на Услуги на Доставчика;

• с изискванията за международни паспорти и други формални документи, включително за остатъчния срок на валидност на международен паспорт, необходим за получаването на виза и влизането в приемащата страна;

• с изискванията и правилата на граничния (митническия) контрол (режим) на Русия и на чужди държави;

• със задължението да се спазват митническите и граничните правила;

• с това, че пътниците сами носят пълната отговорност за валидността на международните си паспорти, разрешителните документи за пътуване на непълнолетни деца и други документи, необходими за преминаване на границата, за достоверността на информацията, съдържаща се в тези документи;

• с това, че депортирането на пътник с невалидни документи за влизане и излизане се извършва изключително за сметка на пътника. Клиентът е длъжен самостоятелно да получи необходимата информация за реда на депортиране в консулството на съответната страна.

7.6.        Страните се освобождават от отговорност за ненадлежно изпълнение или неизпълнение на задълженията си по настоящото Споразумение в случай на настъпване на обстоятелства на непреодолима сила; до такива страните отнасят следните обстоятелства: пожар, епидемия, земетресение, терористична атака, наводнение, ураган, буря, цунами, свлачище, други природни бедствия и катаклизми, военни действия от всякакъв вид, стачки, въвеждане на извънредно или военно положение, ембарго, промени в руското законодателство или страната на пребиваване или транзитно преминаване, действия на митническите органи и органите на санитарен контрол, отмяна на автобусно, фериботно и друго транспортно обезпечение, такси маршрути, движението по пътищата, издаване от органите на власт на нормативни актове, довели до невъзможност за надлежното изпълнение на поетите от Страните задължения и други обстоятелства, на които Страните не могат да влияят и да ги предотвратят.

 

7.7.        При настъпване (и прекратяване) на посочените в т. 7.6 на Офертата обстоятелства, Страната, за която е възникла невъзможността за изпълнението на задълженията си по Споразумението, следва незабавно да уведоми другата Страна. Неуведомяването или несвоевременното уведомяване за посочените обстоятелства лишава тази Страна от правото да се позовава на тези обстоятелства и не освобождава от отговорността по Споразумението. Срокът за изпълнение на задълженията на Страните по Споразумението се удължава с времето, през което действат такива обстоятелства. Ако обстоятелствата траят повече от 14 (четиринадесет) дни, всяка от Старните има право да се откаже от изпълнението на задълженията си по Споразумението. Наличието на посочените обстоятелства се потвърждава със съответните решения на федералните органи на държавната власт, органите на държавната власт на субектите на Руската Федерация, органите на местното самоуправление, които се вземат от тях в съответствие с действащото законодателство.

 

8.           Промени в Офертата

 

Изпълнителят има право по всяко време да внася промени в Офертата без уведомяване на Клиента за внесените промени. Клиентът е длъжен от време на време да посещава страницата, на която постоянно се намира текстовото съдържание на Офертата, и да се запознава с нея.

 

9.           Информация за Изпълнителя

Account Name: САНТРОНИК ЕООД

САНТРОНИК ЕООД BULGARIA, UL TSAR IVAN SHISHMAN 8 ET 5 OFIS 2

 

Registration number: 206054398

Tel. +359 893 02 58 58, +359 893 02 58 58